Filozofia hodnôt a kvality v spoločnosti

Filozofiou našej spoločnosti zameranej na oblasť tieniacej techniky je poskytovanie služieb a výrobkov, ktoré budú dlhodobo uspokojovať potreby a požiadavky našich zákazníkov.

Budeme naďalej budovať a presadzovať dobré meno našej spoločnosti, ktoré sme získali v uplynulom období a chceme ho neustále udržovať v povedomí našich zákazníkov.

Sme si vedomí, že ustálenú a vysokú kvalitu môžeme dosiahnuť len takou filozofiou, ktorá sa týka všetkých aktivít našej firmy, všetkých pracovných skupín a ich zamestnancov. Každý jedinec musí prispievať svojím dielom k uskutočňovaniu cieľov filozofie hodnôt a kvality. Preto je úlohou každého zamestnanca vykonávať bezchybnú prácu. Uspokojovanie potrieb a napĺňanie očakávaní našich zákazníkov je trvalou súčasťou každodennej práce a prezentácii zásad kvality našej firmy.

Víziu firmy chceme dosiahnuť tým, že:


  • činnosť firmy rozvíjame a aj naďalej budeme rozvíjať smerom ku zvyšovaniu stability a kvality výrobkov, spoľahlivosti, dôveryhodnosti a čestnosti zamestnancov.
  • zamestnanci sú pravidelne školení, preskúšavaní a systematicky vedení k rozvoju svojich znalostí, zručností a pracovných postupov, aby s ich využitím cieľavedome dosahovali vynikajúce výsledky.
  • poskytujeme rýchly a dokonalý servis s profesionálne informovanými a zdvorilými ľuďmi a ku každej objednávke pristupujeme individuálne a s citom.
  • cieleným vyhľadávaním a načúvaním názorov a požiadaviek získavame cenné informácie k celkovému vyhodnoteniu spokojnosti zákazníkov, ktoré následne využívame na ďalšie zvyšovanie úrovne služieb a výrobkov.
  • sa vždy snažíme v maximálnej miere uspokojiť nároky a požiadavky zákazníkov aj pri takmer neriešiteľných situáciách.
  • budeme trvale pracovať na uvedomelosti zamestnancov a na zlepšovaní pracovného prostredia, pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
  • vytvárame podmienky preto, aby výsledky našej činnosti, boli v súlade s platnými legislatívnymi predpismi.
  • od každého zamestnanca očakávame, že s plnou vážnosťou sa pričiní o trvalé plnenie zásad filozofie spoločnosti a realizácii jej cieľov popri dodržaní plnej zodpovednosti za konanie a výsledky svojej práce
  • zabezpečovanie, alebo zvyšovanie kvality nesmie byť na úkor bezpečnosti a ochrany zdravia, alebo ochrany životného prostredia.

Spoločnosť sa zaväzuje trvale zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality a od každého zamestnanca očakáva, že sa bude aktívne a zodpovedne podieľať na plnení vytýčených cieľov.

Filozofiou hodnôt a kvality sú oboznámení všetci zamestnanci firmy

V Rimavskej Sobote 1.1.2014
Zagyi Róbert - majiteľ

FACEBOOK
↑ Hore